Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Ασφάλιση πιστώσεων

  • O έλεγχος της φερεγγυότητας των αγοραστών των προϊόντων μιας επιχείρηση
  • H συνεχής παρακολούθηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας
  • H διεκδίκηση των επισφαλών απαιτήσεων της επιχείρηση σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Όλα τα άνωθι πιθανόν στο οικονομικό περιβάλλον που ζούμε σήμερα να είναι τα σημαντικότερα προβλήματα μια υγιούς επιχείρησης.

Μέσω της EULER - HERMES, το γραφείο μας μπορεί να σας παρουσιάσει άμεσα και σε συνοπτικές διαδικασίες μπορεί να σας παρουσιάσει μια ανεξάρτητη και επιστημονική τεκμηριωμένη πιστοδοτική πολιτική, με αξιολογικά και οικονομοτεχνικά κριτήρια ενώ, παράλληλα, επιτυγχάνεται μετακύλιση του κινδύνου αφερεγγυότητας του αγοραστή / οφειλέτη της επιχείρησης στην ασφαλιστική εταιρία, έναντι ελάχιστου ασφαλίσμάτος. Έτσι διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της ασφαλισμένης επιχείρησης. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούνται μηχανισμοί επανείσπραξης και διακανονισμού από ένα εκτεταμένο και παγκόσμιο δίκτυο νομικής προστασίας, χωρίς άμεση αντιπαράθεση πιστωτή και πιστούχου.

Είμαστε στη διάθεσή σας να κάνουμε πλήρη έρευνα της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και να σας την παρουσιάσουμε εντός 7 εργάσιμων ημερών, δίχως από την πλευρά σας να χρειαστεί επιπλέον εξέταση προσφορών. Και επίσης να σας παρουσιάσουμε τη σωστότερη προσφορά για την Ασφάλιση Πιστώσεων.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσετε την επισυναπτόμενη αίτηση και να τη συμπληρώσετε όσο λεπτομερέστατα γίνεται και να μας τη στείλετε. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε κάτι από την επισυναπτόμενη αίτηση δε μπορούμε να σας στείλουμε την προσφορά. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία.

Αίτηση

Κατηγορία: Εξειδικευμένες Ασφαλίσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας