Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ταξιδιωτικών πρακτόρων

Κάλυψη

Καλύπτεται το Ταξιδιωτικό Γραφείο (Ασφαλισμένος), για αποζημίωση που θα υποχρεωνόταν να καταβάλει σε τρίτους (σύμφωνα με το Νόμο) για απαιτήσεις που αφορούν σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου του Ασφαλισμένου ή κάθε ατόμου για τον οποίο ο Ασφαλισμένος φέρει κατά Νόμο ευθύνη.

Η βασική κάλυψη περιλαμβάνει:

 • Σωματική βλάβη και υλική ζημία
 • Οικονομική ζημία
 • Ηθική βλάβη

συνεπεία παράνομης πράξης ή παράλειψης που προκύπτει από τις δραστηριότητες ως ταξιδιωτικού πράκτορα του Ασφαλισμένου.

Επέκταση της κάλυψης:

Επαναπατρισμός, καλύπτει το κόστος επαναπατρισμού επιβατών ενός ταξιδιωτικού πράκτορα, λόγω της αφερεγγυότητας, θέσης υπό διαχείριση, πτώχευσης ή εκκαθάρισης του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου.

Πτώχευση / Αφερεγγυότητα, για απαιτήσεις Αεροπορικής Εταιρίας κατά του ταξιδιωτικού πράκτορα, που προκύπτουν λόγω αφερεγγυότητας, θέσης υπό διαχείριση, χρεωκοπίας ή εκκαθάρισης του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου.

Οι επεκτάσεις αυτές εφαρμόζονται μόνον όταν εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εάν δικαστική παραγγελία επιβάλλει τον διακανονισμό οφειλών του Ασφαλισμένου - Λήπτη της Ασφάλισης με τουλάχιστον τρεις πιστωτές, ή
 • Εάν υπάρχει εκκρεμής Νομική Διαδικασία για το διακανονισμό οφειλών του Ασφαλισμένου - Λήπτη της Ασφάλισης η οποία έχει εγερθεί από τους Πιστωτές, ή
 • Εάν έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την κήρυξη του Ασφαλισμένου - Λήπτη της Ασφάλισης σε πτώχευση

Ορισμοί

Στην Ασφαλιστική Σύμβαση αναφέρονται διάφοροι ορισμοί. Ακολουθούν οι πιο σημαντικοί:

«Σωματική Βλάβη» σημαίνει σωματική βλάβη, ασθένεια, πάθηση από την οποία υποφέρει κάποιο πρόσωπο.

«Αποζημιώσεις» σημαίνει τις αποζημιώσεις για θάνατο και για επιμέλεια και απώλεια υπηρεσιών που προκαλούνται από σωματική βλάβη και αποζημιώσεις για απώλεια χρήσης περιουσίας που προκύπτουν από υλική ζημιά, ή / και σημαίνει μόνο τις αποζημιώσεις αυτές που είναι καταβλητέες λόγω ηθικής βλάβης που προκύπτει από παράνομη πράξη ή παράλειψη.

«Ασφαλισμένος - Λήπτης της Ασφάλισης» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο, την Εταιρία, επιχείρηση, κοινοπραξία ή άλλη οντότητα που κατονομάζεται στο Ασφαλιστήριο, ή τον συνέταιρο, σύμβουλο ή υπάλληλο του Ασφαλισμένου - Λήπτη της Ασφάλισης, αποκλειστικά όμως κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του ως ταξιδιωτικού πράκτορα. Η έννοια Ασφαλισμένος περιλαμβάνει επίσης κάθε συνοδό εκδρομών που απασχολείται από τον Ασφαλισμένο - Λήπτη της Ασφάλισης, μόνον όμως σε ότι αφορά ευθύνη προκύπτουσα από εκδρομή η οποία πραγματοποιείται για λογαριασμό του Ασφαλισμένου - Λήπτη της Ασφάλισης.

«Παράνομη πράξη ή παράλειψη» σημαίνει οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη που έχει ως αποτέλεσμα, στη διάρκεια ασφάλισης, την περιουσιακή ζημιά, σωματική βλάβη ή υλική ζημιά, που δεν είναι αναμενόμενη και δεν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του Ασφαλισμένου - Λήπτη της Ασφάλισης, και η οποία προκλήθηκε αποκλειστικά από την άσκηση από τον Ασφαλισμένο - Λήπτη της Ασφάλισης των δραστηριοτήτων του ως ταξιδιωτικού πράκτορα.

«Ηθική Βλάβη» σημαίνει βλάβη ή ζημιά την οποία υφίσταται κάποιο πρόσωπο ή οργανισμός και η οποία προκαλείται ή προκύπτει από μία ή περισσότερες από τις παρακάτω παραβάσεις:

 • εσφαλμένη σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση, ή κακόβουλη δίωξη
 • δημοσίευση ή προφορική ανακοίνωση δυσφημιστικού ή συκοφαντικού ή άλλου υποτιμητικού υλικού, ή δημοσίευση ή προφορική ανακοίνωση κατά παράβαση του δικαιώματος περί ιδιωτικής ζωής. Εξαιρείται η δημοσίευση ή προφορική ανακοίνωση εντός των πλαισίων, ή σχετικά με, κάθε μορφής διαφήμισης που γίνεται από ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου - Λήπτη της Ασφάλισης.

«Υλικές Ζημιές» σημαίνει βλάβη ή ζημιά ή καταστροφή υλικής περιουσίας.

«Δραστηριότητες Τουριστικού Πράκτορα» σημαίνει τις δραστηριότητες του Ασφαλισμένου - Λήπτη της Ασφάλισης, οι οποίες, σύμφωνα με το Νόμο, πρέπει να ασκούνται από τουριστικό πράκτορα που κατέχει νόμιμη άδεια για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής, εντός και εκτός Ελλάδος, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των τοπικών τουριστικών αντιπροσωπιών, οργανωμένων εκδρομών, επαγγελματικών συνεδρίων και άλλων δραστηριοτήτων οι οποίες συνδέονται συνήθως με τον τουρισμό και ασκούνται από ταξιδιωτικούς πράκτορες που κατέχουν τη νόμιμη άδεια. Οι σχετικοί όροι που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες Τουριστικού Πράκτορα ερμηνεύονται ως εξής:

 • «Οργανωμένη Εκδρομή» σημαίνει το συνδυασμό τουλάχιστον δύο από τους ακόλουθους παράγοντες, που πωλούνται ή προσφέρονται προς πώληση σε μία συνολική τιμή, εάν η διάρκεια υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει διανυκτέρευση:
  1. μεταφορά
  2. κατάλυμα
  3. λοιπές υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με τη μεταφορά ή τη διανυκτέρευση και αποτελούν σημαντικό τμήμα της οργανωμένης εκδρομής.
 • «Οργανωτής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο (όχι περιστασιακά) οργανώνει εκδρομές και τις πωλεί ή τις προσφέρει προς πώληση απευθείας ή μέσω πωλητών.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσετε την επισυναπτόμενη αίτηση και να τη συμπληρώσετε όσο λεπτομερέστατα γίνεται και να μας τη στείλετε. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε κάτι από την επισυναπτόμενη αίτηση δε μπορούμε να σας στείλουμε την προσφορά. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία.

Αίτηση

Κατηγορία: Εξειδικευμένες Ασφαλίσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας