Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Αστική ευθύνη Στελεχών (D & O)

Το συμβόλαιο Αστική ευθύνη Στελεχών (Directors & Officers Liability) της CHARTIS καλύπτει τους Διευθυντές, τα Ανώτατα Στελέχη και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας επιχείρησης ή / και την ίδια την επιχείρηση από απαιτήσεις τρίτων που προέρχονται από παράνομη πράξη ή παράλειψη των Διευθυντών / Ανώτατων Στελεχών / Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών καθηκόντων τους.

Το συμβόλαιο Directors & Officers Liability αποσκοπεί στο να προστατέψει τους Διευθυντές / Ανώτατα Στελέχη / Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου / των ασφαλιζομένων επιχειρήσεων από την έκθεσή τους σε οικονομικούς κινδύνους, που φέρουν οι ίδιοι ως φυσικά πρόσωπα από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων τους.

Τρίτοι

Τρίτοι θεωρούνται ενδεικτικά οι παρακάτω:

 • Μέτοχοι
 • Υπάλληλοι
 • Πελάτες
 • Κρατικές Υπηρεσίες και Οργανισμοί

Ευθύνη

Η ευθύνη των Διευθυντών / Ανώτατων Στελεχών / Μελών Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να προκύψει από παράνομες και υπαίτιες πράξεις / παραλείψεις οφειλομένων ενεργειών αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και ενδεικτικά την επίδειξη αφοσίωσης και υπακοής στους κανόνες και τακτικές της επιχείρησης, την επίδειξη επιμέλειας και φροντίδας στις καθημερινές εργασίες και γενικότερα την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας, οργανογράμματος και καταστατικού της επιχείρησης.

Ενδεικτικά μπορούν να εγερθούν απαιτήσεις από:

Μετόχους για:

 • μείωση αξίας μετοχής
 • παραπλάνηση
 • κακή διαχείριση
 • αναίτια έξοδα

Υπαλλήλους για:

 • παράνομη καταγγελία σύμβασης εργασίας (απόλυση)
 • παράβαση όρων σύμβασης εργασίας
 • μεροληψία (διάκριση)

Πελάτες για:

 • αποτυχία τήρησης συμφωνιών
 • παραβίαση εγγύησης / εξουσίας
 • παρέμβαση στην εργασία

Κρατικές υπηρεσίες & οργανισμούς για:

 • ατιμία και απάτη
 • αποτυχία συμμόρφωσης στους κανονισμούς

Κάλυψη

Το συμβόλαιο Directors & Officers Liability καλύπτει:

 • τα έξοδα νομικής υποστήριξης του ασφαλιζόμενου
 • τα ποσά που θα επιδικασθούν ως αποζημίωση από τα αρμόδια δικαστήρια
 • τα ποσά πιθανού εξώδικου διακανονισμού μεταξύ των αντιδίκων μερών

Είμαστε στη διάθεσή σας να κάνουμε πλήρη έρευνα της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και να σας την παρουσιάσουμε εντός 7 εργάσιμων ημερών δίχως από την πλευρά σας να χρειαστεί επιπλέον εξέταση προσφορών και να σας παρουσιάσουμε τη σωστότερη και οικονομικότερη πρόταση για την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Στελεχών (D & O) της επιχείρησής σας.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσετε την επισυναπτόμενη αίτηση και να τη συμπληρώσετε όσο λεπτομερέστατα γίνεται και να μας τη στείλετε. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε κάτι από την επισυναπτόμενη αίτηση δε μπορούμε να σας στείλουμε την προσφορά. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία.

Αίτηση

Κατηγορία: Εξειδικευμένες Ασφαλίσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας