Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Περιβαλλοντολογική αστική ευθύνη

Από 1η Μαίου 2010 ξεκινά η υποχρεωτική υπαγωγή των επικίνδυνων δραστηριοτήτων (παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 148/2009) σε συστήματα χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ιδιωτικής ασφάλισης και άλλων μορφών χρηματοοικονομικών εγγυήσεων), μέσω των κατάλληλων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 148/2009.

Προβλέπεται επίσης ότι με επιμέρους Υπουργικές Αποφάσεις θα προσδιοριστεί για κάθε μία ή για κάθε κατηγορία στα εν λόγω συστήματα, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη και την ικανότητα της οικονομικής αγοράς για τη διάθεση ολοκληρωμένης και οικονομικά εφικτής προσφοράς (άρθρο 14 παρ 4 ΠΔ 148/2009).

Σημειώνεται ότι το του ΠΔ 148/2009 τέθηκε σε ισχύ στις 29 Σεπτεμβρίου 2009 και αφορά στην περιβαλλοντική ευθύνη τηνπρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον. Με το παραπάνω ΠΔ ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η αντίστοιχη οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004.

Σύντομα θα έχουμε κοντά σας την εξειδικευμένη αίτηση που χρειάζεται να συμπληρωθεί για να κάνουμε την έρευνα αγοράς προς όφελός σας. Μέχρι τότε για οτιδήποτε χρειαστείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με τον κ. Γιώργο Μάστακα προσωπικά (info[at]mastakas|gr ή 2651028900). Εντός 10 εργάσιμων ημερών θα σας παρουσιάσουμε το πιο εξειδικευμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ της επιχείρησης σας.

    Κατηγορία: Εξειδικευμένες Ασφαλίσεις

    Επικοινωνήστε μαζί μας