Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Υποχρεωτική εκ του Άρθρου 11 Π.Δ. 190/1996 ενημέρωση απο τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή σας

1. Γενικά Στοιχεία:

Η εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑΣ στην συνέχεια), η οποία έχει συσταθεί, λειτουργεί και εκπροσωπείται νόμιμα. Έχει, ΑΦΜ 045836290 και υπάγεται στη ΔΟΥ ΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, εδρεύει στα Ιωάννινα επί της Δωδώνης 71 και είναι νομίμως εγγεγραμμένη ως Πράκτορας Ασφαλίσεων στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων με αριθμό μητρώου 34346 και παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Συνεργάζεται με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες τόσο της Ελληνικής, όσο και της Παγκόσμιας Ασφαλιστικής Αγοράς.

2. Υπηρεσίες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης-Παροχή συμβουλών βάσει αμερόληπτης ανάλυσης:

Η εταιρία ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑΣ παρέχει ανεξάρτητες και αντικειμενικές υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Προτείνει στους πελάτες της την ασφαλιστική σύμβαση που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες. Τα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑΣ δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά από το 1956 με υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό. Η επιτυχημένη δραστηριότητα στον χώρο της ασφαλιστικές διαμεσολάβησης στηρίζεται κυρίως στα εξής:

α) Στην υποστήριξη των ασφαλιστικών εταιριών που έχει επιλέξει να συνεργάζεται.

β) Στο καταρτισμένο, προσωπικό.

γ) Στα καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα που κατά περίπτωση σχεδιάζει και προωθεί σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες και Μεσίτες Ασφαλίσεων.

δ) Στο ποιοτικό Δίκτυο Συνεργατών που έχει επιλέξει

ε) Στην διαρκή εκπαίδευση συνεργατών & προσωπικού που συμμετέχουν σε σεμινάρια που διοργανώνονται.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από τα «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑΣ», υπό την ιδιότητά του Πράκτορα Ασφαλίσεων, δίδονται βάσει των πληροφοριών, που παρέχουν οι ίδιοι οι πελάτες, όπως καταχωρούνται στο ειδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ» και στα ειδικά ερωτηματολόγια - αιτήσεις που κατά περίπτωση απαιτούνται.

3. Δικαίωμα Εναντίωσης-Υπαναχώρησης

Α. Ο πελάτης-καταναλωτής διατηρεί δικαίωμα εναντίωσης στη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης, δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης, παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης. Το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτή την περίπτωση ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑΣ, του έγγραφου εντύπου εναντίωσης που η κάθε ασφαλιστική εταιρία δίδει με κάθε συμβόλαιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

2. Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που τα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑΣ ή η ασφαλιστική εταιρία που παρέχει το προϊόν: Ι) Δεν του έχει γνωστοποιήσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση, μια εκ των πληροφοριών που προβλέπονται στο αρ. 4 παρ.2 ή και παρ. 3 περιπ. Δ. Του π.δ. 400/1970. ΙΙ) Δεν του γνωστοποίησε τυχόν γενικούς ή ειδικούς όρους από τους οποίους διέπεται η σύμβαση, μνημονεύοντας τους στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης και παραδίδονται μαζί με το ασφαλιστήριο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ.2 παρ.4 του Ν. 2496/1997.

Β. Ο πελάτης-καταναλωτής διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση, το οποίο ασκείται με τη συμπλήρωση και υποβολή στα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑΣ έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή από την ημέρα που παρέλαβε τους συμβατικούς όρους, η οποία είναι μεταγενέστερη. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες στις ασφαλίσεις ζωής, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.δ. 400/1970 όπως ισχύει, καθώς και στις συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις. Η προθεσμία της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται για όσο χρόνο ο χρήστης έχει δικαίωμα εναντίωσης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο εδάφιο 3.

Γ. Οι δηλώσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης παραδίδονται ή και αποστέλλονται στα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑΣ, στη διεύθυνση: Δωδώνης 71 ΤΚ 45221 Τ.Θ 60 659 ή με e-mail : info@mastakas.gr ή με Fax : 2651078114. Ως ημερομηνία της δήλωσης υπαναχώρησης και εναντίωσης λαμβάνεται η ημερομηνία που παρελήφθη το σχετικό έγγραφο από τα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑΣ.

Δ. Σε περίπτωση που ο χρήστης ασκήσει σύννομα οποιαδήποτε από τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση ακυρώνεται εξ αρχής, δηλαδή θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα για οποιαδήποτε από τα μέρη, τα δε καταβληθέντα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση της κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καμία ποινή για τον χρήστη. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή και μέχρι την περιέλευση της στα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑΣ έχει δηλωθεί ζημία για ασφαλιστικό κίνδυνο που έχει επέλθει και καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση. Τα έντυπα με τα οποία ο πελάτης-καταναλωτής μπορεί να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματα του, αποστέλλονται σε αυτόν από την εταιρία μας.

4. Διευθέτηση Εγγράφων Παραπόνων-Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Α. Ο πελάτης-καταναλωτής δύναται να υποβάλει εγγράφως τα ερωτήματα ή τυχόν παράπονα του απευθυνόμενος στα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑΣ αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα e-mail: info@mastakas.gr ή fax στα ακόλουθα 2310 477 478.

Β. Τα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑΣ θα διαβιβάζει τα αιτήματα στην αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση. Ο χρήστης θα λάβει απάντηση από τα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑΣ ή και απ’ ευθείας από την ασφαλιστική εταιρία το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν περιορίζει τα δικαιώματα του χρήστη για αναζήτηση δικαστικής προστασίας.

Γ. Ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει έγγραφη καταγγελία κατά τα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑΣ, στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας, σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ή αντιβαίνουν στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη.

Δ. Σε κάθε περίπτωση προωθείται η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών προκύψουν, μεταξύ του χρήστη της υπηρεσίας/ασφαλισμένου και της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑΣ ασφαλιστικής επιχείρησης. Για την επίλυση των ενδοσυνοριακών συναλλαγών, λειτουργούν τα ακόλουθα σχήματα συμβατικής επίλυσης διαφορών: α) Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, β) Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, γ) Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, δ) Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών.

Εφαρμοστέο δίκαιο

1. Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του πελάτη-καταναλωτή με την ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑΣ, όπως αυτοί διατυπώνονται στους όρους χρήσης, καθώς και οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των συνεργαζόμενων με την ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑΣ ασφαλιστικών επιχειρήσεων, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα εκτός αν ανά περίπτωση απαιτείται διαφορετική και συμφωνείται με τον ασφαλισμένο.

2. Οι σχέσεις μεταξύ της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣΤΑΚΑΣ και των πελατών-καταναλωτών, καθώς και μεταξύ αυτών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου.